Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

Informacja ogólna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej (zwane dalej „OZŻW”)  w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję:

Administratorem danych osobowych jest Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej z siedzibą:

ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa
tel. 261-853-059
adres e-mail ozzwwarszawa@ron.mil.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną l.misinska@ron.mil.pl lub listownie na adres: Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych OZŻW na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

Osoby, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do danych osobowych;
- żądania ich sprostowania;
- usunięcia danych w przypadku gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- ograniczenia przetwarzania w przypadku wymienionych w RODO;

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

    
pdf

Kontakt

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261853059
fax. 261853070
ozzwwarszawa@ron.mil.pl